Algemene lidmaatschaps voorwaarden
leden Omroep Zwart

Download de algemene voorwaarden in .pfd

 

 • Omroep Zwart
  1. Dit zijn de algemene lidmaatschapsvoorwaarden (“algemene voorwaarden”) van de omroepvereniging Omroep Zwart. Omroep Zwart is gevestigd en kantoorhoudende te (1013 CN) Amsterdam, aan de Van Diemenstraat 164, en geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78383420. Het btw-nummer van Omroep Zwart is NL861369555B01.
  1. Omroep Zwart streeft ernaar in aanmerking te komen voor een voorlopige erkenning als omroepvereniging (“aspirant-omroep”) tijdens de periode 2022-2026.
  1. Omroep Zwart is voor vragen, opmerkingen en klachten bereikbaar per e-mail via [email protected] en per post: Omroep Zwart,
   Van Diemenstraat 164, 1013CN Amsterdam.

 

 • Toepasselijkheid algemene voorwaarden
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verhouding tussen Omroep Zwart en haar leden (hierna collectief: “leden” en individueel: “lid”) die verband houden met het lidmaatschap van de leden bij Omroep Zwart.
  1. Door de aanmelding als lid stemmen leden in met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
  1. Omroep Zwart kan deze algemene voorwaarden op ieder moment aanpassen, waarna de nieuwe voorwaarden met ingang van dat moment van toepassing zijn.

 

 • Lidmaatschap
  1. Voor het lidmaatschap komen alleen natuurlijke personen in aanmerking. Leden moeten zestien jaar of ouder zijn en in Nederland wonen.
  1. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van tenminste twaalf maanden. Tenzij het lid het lidmaatschap tijdig heeft opgezegd tegen het einde van de dan lopende lidmaatschapstermijn, wordt het lidmaatschap steeds stilzwijgend verlengd voor een opeenvolgende termijn van twaalf maanden. Opzegging dient plaats te vinden uiterlijk vier weken voor het eind van de dan lopende lidmaatschapstermijn, via [email protected], onder vermelding van de naam van het desbetreffende lid en het lidmaatschapsnummer.
  1. Het bestuur van Omroep Zwart is gerechtigd het lidmaatschap van een lid eenzijdig op te zeggen als van Omroep Zwart redelijkerwijs niet gevraagd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Hiervan is in ieder geval sprake als het lid de contributie niet op tijd betaalt.
  1. Het lidmaatschap eindigt door opzegging door het lid met inachtneming van artikel 3.2, door opzegging door Omroep Zwart, door ontzetting (royement) van het lid door Omroep Zwart of door overlijden van het lid.
  1. Op het lidmaatschap is mede van toepassing het in de statuten van Omroep Zwart bepaalde omtrent het lidmaatschap. De statuten zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zijn via het handelsregister op te vragen.

 

 • Contributie en betaling
  1. Leden zijn jaarlijks een contributie van tien euro per jaar verschuldigd.
  1. Bij het aangaan van het lidmaatschap verstrekt het lid Omroep Zwart een machtiging voor het afschrijven van de contributie van het bankrekening van het lid. Indien de contributie voor het eerste jaar via IDEAL wordt betaald stemt het lid ermee in dat de contributie vanaf het tweede jaar per automatische incasso wordt geïnd. Bij betaling via acceptgiro wordt een toeslag berekend van €10 euro.
  1. Als Omroep Zwart niet in 2021 een voorlopige erkenning als omroepvereniging verkrijgt, zal zij gerechtigd zijn om de ontvangen contributie te gebruiken voor de daarvoor in de plaats komende doelstellingen van Omroep Zwart zonder dat daardoor een restitutierecht ontstaat. Die in de plaats komende doelstellingen zullen niet wezenlijk afwijken van haar huidige doel content te verzorgen waarin de maatschappelijke en (inter-)culturele stromingen van haar leden worden vertegenwoordigd.

 

 • Privacy

Omroep Zwart verwerkt persoonsgegevens van haar leden. Welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welk doel is in te zien in ons privacystatement.

 

 • Diversen
  1. Als een van de voorwaarden hierin nietig of vernietigbaar is, worden de overige voorwaarden daardoor niet beïnvloed.
  1. Omroep Zwart heeft het recht om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De meest recente algemene voorwaarden worden gepubliceerd op https://omroepzwart.nl/algemene-voorwaarden/.